Lab album

From The Zhang Lab
Jump to: navigation, search

ICG2015 Xi'an.jpg

Group Photo, Oct. 2015, International Conference of Genomics 2015, Xi'an
From left: Yuan Fangfang, Yu Chunlei, Wang Guangyu, Yin Hongyan, Sun Shixiang, Sang Jian, Zhang Zhang, Xia Lin, Li Mengwei, Hao Lili, Ma Lina, Xu Xingjian, Zou Dong

Group2015.jpg

Group Photo, Apr. 2015, The 8th International Biocuration Conference, Beijing
From left: Zhang Zhang, Dawei Huang, Shanshan Yuan, Boyang Li, Mengwei Li, Li Yang, Dong Zou, Guangyu Wang, Shixiang Sun, Jian Sang, Chunlei Yu, Lin Xia, Lina Ma, Hongyan Yin.

Group1.jpg

Group Photo, October 2013, International Conference of Genomics 2013, Qingdao
From left: Hao Wu, Gang Wu, Ziying Xu, Lina Ma, Dong Zou, Zhang Zhang, Jingru Wang, Hongyan Yin, Guangyu Wang, Dawei Huang.

Xishan2012.jpg

Group photo, October 2012, Western Hills National Forest Park, Beijing.
From left: Ziying Xu, Lina Ma, Chao Xu, Ang Li, Zhang Zhang, Dong Zou, Hao Wu, Guangyu Wang, Siqi Liu.

Labphoto1.jpg

Group photo, October 2012, Western Hills National Forest Park, Beijing.
From left: Lina Ma, Ang Li, Guangyu Wang, Ziying Xu, Siqi Liu, Chao Xu, Zhang Zhang, Dong Zou, Hao Wu.

Labphoto.JPG

Group photo, May 2012, Beijing Institute of Genomics, Beijing.
From left: Chao Xu, Ming Tian, Ang Li, Lina Ma, Dong Zou, Zhang Zhang, Hao Wu, Dawei Huang, Gang Wu, Jian Sang.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox